Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ», ΜΗΤΕΡΑ 

Ερυθρού Σταυρού 6

151 23 Μαρούσι